Imatge de fons

BARCELONA

Infermera responsable: Cristina Martínez Bueno

Entitat / organització responsable: Atenció a la salut sexual i reproductiva. Àmbit d’Àtenció Primària de Barcelona Ciutat (ICS) i Ajuntament de Barcelona


Informació del projecte

Introducció

La paternitat és una construcció social complexa que no està determinada simplement per la biologia sinó que varia en funció del context històric, social i cultural. Així, les expectatives so­cials dels homes envers la paternitat marquen sovint els valors entorn al fet de ser pare i quin és el rol concret. Tot i que el rol dels homes s’ha anat modificant respecte a la cura dels seus fills, es continua mantenint una càrrega des­igual de les responsabilitats domèstiques i de cura. Així, si mirem al nostre voltant, veurem que són majoritàriament les dones les que segueixen fent-se càrrec de l’àmbit domèstic, tal i com mostren algunes dades: només un 5,5% de les excedències per cuidar els fills són dels homes contra un 94,5% de les dones (Ministeri de Treball i Seguretat Social, 2013). Només un 1,7% d’homes ha ampliat el permís més de 2 setmanes, com­partint-lo amb la parella (INSS, 2013).

Aquesta experiència que presentem implica un treball conjunt entre l’ASSIR, el Servei d’Atenció als homes (SAH) de  l’Ajuntament de Barcelona.

Objectiu

L’objectiu general de la intervenció grupal és aconseguir un major grau d’implicació dels ho­mes en la criança i la cura dels fills i filles des del mateix moment de l’embaràs i promoure un model de paternitat actiu, present, conscient, afectiu i responsable.

Població diana: Homes que les seves parelles es troben entre la setmana 15 i 20 de la gestació i segueixen el control i seguiment de l’embaràs en l’ASSIR.

Activitats

Intervenció que consta de 7 sessions de dues hores de duració, un cop per setmana. El treball grupal s’orienta des d’un vessant psicosocial, basat en la utilització de dinàmiques participati­ves, experiencials i inductives. Per tant, el treball dóna major èmfasi a la participació, revisió, exposició i anàlisi de la pròpia experiència afectiva i les pròpies necessitats. Això permet esta­blir dinàmiques bidireccionals on es treballen les esferes actitudinals, emocionals i cognitives.

Resultats

S’han realitzat 26 grups, amb una participació de 362 homes. Un 49% dels homes tenen estudis superiors. Un 50% dels homes creuen que és normal que els homes i les dones tinguin diferents activitats. Els homes assistents al grups mostren una clara satisfacció amb els tallers. Actualment s’està planificant l’avaluació qualitativa dels resultats respecte els canvis en els homes participants.

Conclusions

Calen accions que permetin una major coresponsabilitat en la criança dels fills/es per tal de que progressivament es produeixi una transformació social i comunitària a través d’un exercici d’una paternitat més conscient i responsable i els grups d’homes que seran pares que es realitzen en l’ASSIR son un element important en la transformació. Aquesta experiència és única en tot el territori espanyol.

 

Descarregar Guia per la conducció de grups d'homes

 

Descarregar el tríptic

 

Descarregar la nota de premsa

Barcelona, Espanya

Com arribar
Perfils socials
Contactar ara
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic