Imatge de fons
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Carrer de Sant Quintí, Barcelona, Espanya

BARCELONA

Infermera responsable: Marta Romero García

Entitat / organització responsable: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona


Informació del projecte

Introducció

Tot i els beneficis i avenços en el mesurament de la satisfacció amb les cures infermeres que es deriven de la utilització d’instruments, cap d’ells s’ha creat específicament per valorar la satisfacció en les unitats de cures intensives, de manera que no recullen les dimensions importants per al pacient crític, ni valoren en tota la seva extensió i de forma integral les cures infermeres en aquest context pràctic. Per tot això, prenent la satisfacció com una opinió de la qualitat de la cura, és rellevant conèixer les dimensions de la satisfacció des de la perspectiva dels pacients com a base per a la creació i validació d’un qüestionari que permeti avaluar la satisfacció del pacient crític amb els cures.

Objectius

Dissenyar i validar un qüestionari des de la perspectiva del pacient crític per avaluar la satisfacció amb les cures infermeres.

Metodologia

Disseny quantitatiu psicomètric i transversal. L’àmbit d’estudi van ser tres unitats de Cures Intensives d’un hospital de tercer nivell. La població van ser tots els pacients donats d’alta. Mostreig consecutiu (n = 200). Per al disseny del qüestionari inicial, la generació dels ítems es va basar en les dimensions de l’estudi qualitatiu previ. El resultat de la de validació de contingut (n = 30) va ser un qüestionari amb 49 ítems distribuïts en 4 factors: Cura Holística, Formes de Comunicació, els Comportaments Professionals i les Conseqüències de rebre cures satisfactoris. Per a la recollida de dades, un cop donat d’alta el pacient se li va lliurar els instruments d’avaluació i passades 48 hores, es va lliurar de nou el qüestionari, per analitzar l’estabilitat temporal. Per a la validació del qüestionari, es va utilitzar l’anàlisi de consistència interna (alpha de Cronbach) i l’estabilitat temporal (test retest). La validesa de constructe mitjançant l’anàlisi factorial confirmatori, i la validesa de criteri a partir de la Consumer Emergency Care Satisfaction Scale. 

Resultats

La fiabilitat del Qüestionari de Satisfacció va ser de 0.95 i els factors van obtenir valors entre 0.7 i 0.91. El Coeficient de Correlació Intraclasse de l’escala total va ser de 0.83 indicatiu d’una bona estabilitat temporal. La validesa de constructe va mostrar un ajust acceptable i una estructura factorial amb 4 factors, coincidint amb l’Model Teòric, sent el factor: Conseqüències el que millor es va correlacionar amb la resta de factors. La validesa de criteri, va presentar una correlació entre moderada o elevada (extrems: 0,42-0,68). Els resultats d’aquest estudi revelen que els pacients crítics presenten índexs de satisfacció molt elevats i que algunes de les variables sociodemogràfiques i clíniques analitzades van presentar diferències estadísticament significatives.

Conclusions

El Qüestionari de Satisfacció ha estat dissenyat i validat incorporant la perspectiva del pacient crític. Per la seva fiabilitat i validesa, aquest qüestionari pot ser utilitzat tant en la investigació com en la pràctica clínica.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Carrer de Sant Quintí, Barcelona, Espanya

Com arribar
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic