Imatge de fons

Programa intervenció psicosocial infermera – autocura i salut mental positiva en persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica i hipertensió

Can Vidalet, Esplugues de Llobrega, Espanya
Truqui'ns en qualsevol moment 0034 934024233
monpuigllob@ub.edu

BARCELONA

Infermera responsable: Montserrat Puig / Maria Aurèlia Sánchez

Entitat / organització responsable: Escola d’Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona/ Equip d’Atenció Primària (EAP) Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.


Informació del projecte

Els objectius són, d’una banda, descriure les característiques sociodemogràfiques, el nivell de salut mental positiu, el nivell d’agència d’autocura i les condicions de salut física de persones adultes amb problemes crònics de salut física atesos en una consulta de la infermera d’atenció primària. D’altra banda, avaluar l’efectivitat d’un programa d’intervencions psicosocials infermeres per potenciar l’agència d’autocures i la salut mental positiva en persones adultes amb problemes amb hipertensió i malaltia pulmonar obstructiva crònica.

DISSENY D’ESTUDI

Fase I (estudi descriptiu, transversal i correlacional) i Fase II (estudi cuasi-experimental, pre-test-post-test, amb grup intervenció: GI i amb grup de control: GC.

ÀMBIT

Equip d’Atenció Primària (EAP) Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.

MOSTRA 

n=298 persones amb problemes crònics (Fase I) i 22 participants pel GI i GC (Fase II).

VARIABLE 

Sociodemogràfiques, condicions de salut física, dependents (Salut Mental Positiva i Agència d’Autocures), independent (Programa d’Intervencions Psicosocials d’Infermeria de la taxonomia Nursing Interventions Classification) i d’avaluació del programa.

INSTRUMENTS

Formulari 1 ad hoc (variables sociodemogràfiques), Qüestionari Salut Mental Positiva (Lluch, 1999), Escala Agència d’Autocures (Evers i Isenberg, 1989), i formulari 2- ad hoc (avaluació programa). Les dades seran analitzades amb el paquet estadístic PASW-18. Es consideraran estadísticament significatius els test amb una p-valor menor o igual a 0.05, les anàlisis es realitzaran a partir d’estadístiques descriptives, coeficient alfa de Cronbach test exacte de Fisher, O de Mann-Whitney, anàlisi multivariant de la covariància (MANOVA), anàlisi univariable (ANCOVA) i una anàlisi de la variància.

Can Vidalet, Esplugues de Llobrega, Espanya

Com arribar
No té permís per a registrar

enllaç de restabliment de contrasenya serà enviada al seu correu electrònic